messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

การป้องกันการทุจริต
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
play_arrow รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
play_arrow ประกาศผลคะแนน ITA
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 34
play_arrow ประชาสัมพันธ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566

check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันสงกรานต์ 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชนและจัดทำแผนชุมชน วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
๑มกราคม๒๕๖๗
สวัสดีปีใหม่ 2567
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
งานลอยกระทง 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานเลขาธิการวิฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview11
rss_feed ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

บุคลากรภายใน
rss_feed ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : สายด่วน 088-9993854

สถิติ sitemap
วันนี้ 298
เดือนนี้2,472
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)72,693
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ