messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปฏิภาณ หลักเพชร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร. : 082-7540305
นายปฏิภาณ หลักเพชร
รองปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 082-7540305
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 061-9315747
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 061-0462078
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 086-5393812
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. : 063-3338001