เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 088-9993854
นางเอื้อย ทองทั่ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 082-2329829
นายอุดมทรัพย์ แดงบุญเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 087-2396829
นายทองพูน วิวาสุขุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 092-4367434
นายสถาพร บุญมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 084-2830883
account_box สภาเทศบาล
นายนิพนธ์ สิริพิริยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 087-8768421
นายธวัชชัย วิวาสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 098-6205331
นายนพรัตน์ สายรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 081-0748931
นายกิมว้าย สุรพงษ์พิวัฒนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-9456818
ร.ต.อ.สมชาย พรหมขัติแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-7195483
นายธรรมนูญ ปริยพัฒนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-6302125
นางสาววริฐา ธรสาธิตกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 089-7175894
นางสายกุหลาบ โพธิ์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 1
โทร. : 044-569359
นายชำนาญ บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 098-7773073
นางสมพร สมดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 086-8759870
นางปราณี ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 086-8706508
นายวิทยา วิวาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 061-6944634
นายบุญมี บุญคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เขต 2
โทร. : 084-8336908
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร. : 063-3338001
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : -ว่่าง-
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. : 063-3338001
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 061-0462078
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 086-5393812
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 061-9315747
account_box สำนักปลัด
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 063-3338001
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : 081-0748931
นายพงษ์ศักดิ์ กวดไต้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
พ.จ.อ.วิชาญ ทนทาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. : 086-9000869
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางสาวปุณิกา เปล่งปลั่งศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยชนะพล เหลาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยงานทะเบียนและบัตร
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการผอ.กองคลัง
โทร. : 061-9315747
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมด
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อารยา ทัพทวี
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
ครรชิต สีเขียว
พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
account_box กองช่าง
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 061-0462078
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างเหมารายวัน( ผู้ช่วยธุรการ)
นางสาวนฤสรณ์ บุญแจ้ง
พนักงานจ้างเหมารายวัน
น.ส.คัทรียา สันทาลุนัย
พนักงานจ้างเหมารายวัน(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
account_box กองการศึกษา
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. : 063-3338001
-
นักวิชาการศึกษา
โทร. : -
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา
โทร. : -
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายวันเฉลิม เกษแก้ว
พนักงานจ้างเหมารายวัน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 086-5393812
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ