call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11
account_box กองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุรชัย ศีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุรชัย ศีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธิษณะ สาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธิษณะ สาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างทั่วไป ( ผู้ช่วยธุรการ)
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างทั่วไป ( ผู้ช่วยธุรการ)
นายพงษ์ศิริ อินตา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
นายพงษ์ศิริ อินตา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854