messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
สถานที่ท่องเที่ยว4
วิสัยทัศน์
"เทศบาลตำบลสำโรงทาบ" บ้านเมืองน่าอยู่ ชูภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเกษตรอินทรีย์ จรรโลงประเพณีวัฒนธนรรม
พันธกิจ
(1) พัฒนาเทศบาลสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษา พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ