call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
สถานที่ท่องเที่ยว4
วิสัยทัศน์
"เทศบาลตำบลสำโรงทาบ" บ้านเมืองน่าอยู่ ชูภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเกษตรอินทรีย์ จรรโลงประเพณีวัฒนธนรรม
พันธกิจ
(1) พัฒนาเทศบาลสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษา พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73