call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาด 4 ชนเผ่า
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
สถานที่ท่องเที่ยว4

วิสัยทัศน์
"เทศบาลตำบลสำโรงทาบ" บ้านเมืองน่าอยู่ ชูภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเกษตรอินทรีย์ จรรโลงประเพณีวัฒนธนรรม

พันธกิจ
(1) พัฒนาเทศบาลสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษา พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรภายใน
insert_drive_file ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854