เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองการศึกษา
นายก่อการ ฝอดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. : 063-3338001
-
นักวิชาการศึกษา
โทร. : -
นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา
โทร. : -
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายวันเฉลิม เกษแก้ว
พนักงานจ้างเหมารายวัน