messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเจริญสุข
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนขามสามัคคี ปริมาณงาน กว้าง ๗-๙ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาคารแสดงสินค้าและวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาคารแสดงสินค้าและวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนห้วยแสง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยแสง ตำบลสำโรงทาบ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาคารแสดงสินค้าและวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแล้ง ตำบลหนองไผ่ล้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาคารแสดงสินค้าและวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed โครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนห้วยแสง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยแสง ตำบลสำโรงทาบ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแล้ง ตำบลหนองไผ่ล้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed โครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนห้วยแสง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยแสง ตำบลสำโรงทาบ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแล้ง ตำบลหนองไผ่ล้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ถนนบำรุงพัฒนา - ถนนอุดมทรัพย์ - ถนนประชาราษฎร์ - ถนนมิตรโพธา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตลาด ๔ ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว ขะแมร์ จำนวน ๑๑ ชุด เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เทศบาลตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาด ๔ ชนเผ่า โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๑๖ ชุด เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำหนองใหญ่ โดยก่อสร้างลู่วิ่ง ก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างศาลา จำนวน ๓ หลัง ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาด ๔ ชนเผ่า โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๑๖ ชุด เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed โครงการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนนาหนองไผ่ ๑ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๑,๒๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๙๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed โครงการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนคุรุมิตร บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕ - ๖ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๑๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed โครงการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนคุรุมิตร บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาด ๔ ชนเผ่า โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๑๖ ชุด เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำหนองใหญ่ โดยก่อสร้างลู่วิ่ง ก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างศาลา จำนวน ๓ หลัง ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed โครงการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนนาหนองไผ่ ๑ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๒๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๙๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed โครงการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete ถนนคุรุมิตร บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๑๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
1 - 27 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1